Fylkeshuset, Rogaland

Om fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom å: 
  • Utarbeide planer og delplaner med mål og retningslinjer for utviklingen i fylket
  • Ha et overordnet ansvar for regional planlegging og tar oss av miljøfaglige oppgaver og ressursforvaltning
  • Formidle kultur gjennom støtte til kunstnerisk virksomhet, idrett og frivillige organisasjoner, forvalte kulturminnevern og drive bokformidling
  • Legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat
  • Ha ansvar for samferdsel i fylket; fylkesveier, konsesjoner og tilskudd til lokal kollektivtransport, skoleskyss og transport av funksjonshemmede
  • Ha internasjonalt engasjement, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, ved å lede og være deltaker i en rekke EU-prosjekt og på flere områder innen opplæring.
Videregående opplæring

Videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 21 år. Vi driver 25 videregående skoler som tilbyr et variert opplæringstilbud. Vi driver to skoler for elever i sosiale og medisinske institusjoner og har også ansvar for fagopplæring i arbeidslivet (lærlinger) og voksenopplæring, herunder dokumentasjon av realkompetanse og praksiskandidater i arbeidslivet. Rundt 3300 medarbeidere jobber i videregående opplæring.

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvar for tannhelsetilbud til barn og ungdom opp til 20 år, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke og uføre.
Tannhelsetjenesten har klinikker over hele fylket. I Tannhelse Rogaland FKF er det 345 medarbeidere, og av disse er 313 kvinner og 32 menn.

Regionalpolitisk pådriver

Fylkeskommunen har en viktig rolle som regionalpolitisk pådriver for en positiv og balansert utvikling i Rogaland. Fylkesplanen og delplaner viser strategier for å nå oppsatte mål for utviklingen i fylket. Gjennom  Vestlandsrådet samarbeider Rogaland med Hordaland,  Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om å fremme felles saker nasjonalt og om utviklingen av landsdelen.

Fylkeskommunens sentraladministrasjon finner du i:

Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger


Vis større kart

Her finner du våre kontaktopplysninger. 

Les mer >

Administrasjonen utfører oppgaver på bestilling fra de folkevalgte i fylkestinget.

Les mer >